Release Note - Sep 21

Release Note Sep 30, 2021

🎉 New Features

 • Released OnWheel ver 2.

This month, OnWheel just got a big upgrade! Brand new UI has been upgraded on V2. Access now at  : AhaMove

Note : Route Optimization tool is not available now for v2.

What's new ?

 1. Improved Filter view on Web
 • Before, we just allow to filter order to view only by time range.
 • Now, you can filter your orders not only by time range but also by service and order creator; order number, tracking number, driver’s phone number.

2. Improved UI

 • Upgrade to a more user-friendly interface with a new set of UI templates

Tune in for a quick peek at what's coming down the road, a demo of how to use Record page

3. Permission Structure

With the newly released version 2 , we have made a big change in the operating structure of the account decentralization feature.

Previously, the user permission model followed the Parent - Child structure which means  Parent account will be added and authorized for n Child accounts. But Child accounts will not be able to add additional accounts to their account.

Now, we develop a new structure with more access to make it more flexible for users to add employees to the OnWheel system.

 • Quick Register tool

We built this tool to support some special partners, serving the need to create multiple supplier accounts quickly without having to go through the registration steps.

Users only need to upload the file containing the phone number, name, and services to quickly create a driver account.

✅ Fixed and Improvements

 • Update English version for OnWheel document view Here

Vietnamese version

📣 Cập nhập mới

 • Nâng cấp OnWheel ver 2.

Trong tháng vừa qua, OnWheel vừa có một bản nâng cấp lớn. Giao diện v2 hoàn toàn mới đã được đưa lên cho các partner sử dụng . Truy cập tại link sau  : AhaMove

Note : Tính năng Route Optimization chưa hỗ trợ trên V2. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập trong bản update kế tiếp.

Có những gì mới ?

 1. Cải thiện các bộ Filter trên Web
 • Trước đây, hệ thống chỉ cho phép filter theo khung Thời gian.
 • Hiện tại, User filter đơn hàng qua lựa chọn khung Thời gian, Dịch vụ và Người khởi tạo. Đồng thời có thể tìm kiếm đơn hàng bằng mã đơn, mã tracking, Số điện thoại shipper.

2. Cải tiến UI

 • Nâng cấp giao diện thân thiện với người dùng hơn với bộ template UI mới

🔻 Theo dõi video demo nhanh về những update ở trang Quản lý đơn hàng mới :

3. Phân quyền tài khoản user mới

Với  V2 mới ra mắt, chúng tôi đã có một sự thay đổi lớn trong cấu trúc hoạt động của tính năng phân quyền tài khoản.


Trước đây, mô hình cấp phép người dùng tuân theo cấu trúc Cha - Con, nghĩa là tài khoản Cha sẽ được thêm và cấp quyền cho n tài khoản Con. Nhưng tài khoản Con sẽ không thể thêm tài khoản bổ sung vào tài khoản của chúng.


Giờ đây, chúng tôi phát triển cấu trúc mới với nhiều quyền truy cập hơn để giúp User linh hoạt hơn khi thêm nhân viên vào hệ thống OnWheel.

 • Các quyền sử dụng đa dạng và cụ thể hơn V1
 • Có thể tạo các Role khác nhau để sử dụng hệ thống.
 • Công cụ tạo tài khoản nhanh

Chúng tôi đã phát triển công cụ này để hỗ trợ cho một số partner đặc biệt có nhu cầu tạo nhanh tài khoản sử dụng ứng dựng Tài xế OnWheel. Công cụ này sẽ giúp đối tác Tiết kiệm thời gian trong quá trình đăng kí và kích hoạt tài khoản.

✅ Fixed

 • Cập nhập thêm bộ tài liệu hướng dẫn OnWheel tiếng Anh tại đây

Tags