Release Note - April '21

Release Note Apr 30, 2021

✴️ NEW


Search order by Recipient phone

Now there are more one options for you to looking for order by recipient phone number right on the tools. Click to the Advanced search to try it out.
   
New documentation site on Docusaurus

To improve the speed, interface and users experience when viewing our documents.

In this version, we have upgraded the page docs to the new "Docusaurus" tool. This version will have a cleaner and easier to use UI than the old page, the speed of loading docs with images has also been improved faster.

Documentation url : https://documentation.onwheel.io/

🛠 FIXED

  • Fixed bugs and some crashed

🗓 Coming Soon

In the next version we are working on some Route Optimization improvements, including print handover receipt, more optimization parameters, date sorting, optimized algorithm for truck cases.

To see older release notes, visit Release Note.


✴️ Cập nhập mới

Tìm kiếm đơn hàng qua số điện thoại người nhận

Có thêm 1 lựa chọn tìm kiếm cho người dùng - trước đây hỗ trợ tìm kiếm qua mã đơn hàng nội bộ . Bây giờ người dùng đã có thể tìm kiếm nhanh đơn hàng qua số điện thoại người nhận.  

💡Vào page Quản lý đơn hàng và chọn phần Tìm kiếm nâng cao để trải nghiệm ngay tính năng mới này nhé.

Phiên bản tài liệu mới

Nhằm cải thiện hiệu năng và tốc độ cùng trải nghiệm người dùng khi xem các tài liệu hướng dẫn của OnWheel.

Trong lần cập nhập này, chúng tôi đã nâng cấp sang một tool mới "Docusaurus". Version này sẽ giúp cho người dùng truy cập các tài liệu nhanh và dễ dàng tìm kiếm hơn.

🗓  Sắp ra mắt

Trong version kế tiếp , team sẽ tiếp tục tập trung nâng cấp các tính năng của tool RO như in biên bản bàn giao, thêm một số tham số khi lên đơn hàng, sorting thời gian giao hàng, etc.

Tags