Release Note - Aug 21

Release Note Sep 1, 2021

🎉 New Features

🔘 Reminder order over lead-time

For the F&B segment, lead-time control is extremely important. F&B orders often need to be delivered ASAP to customers and in operations there will be cases like the Shipper receiving many orders at once, leading to not being aware of which orders need to be delivered first. This results in a bad customer experience.

This feature is now available in Production for specific partner (The Coffee House).

🔘 Nearby function : Order today

Responding to the need for partners to be proactive in assigning orders to drivers, it is necessary to evenly distribute the number of orders to drivers and capture the number of orders each driver has accepted realtime.

User can check this in Nearby function of each order.

🔹 Onboarding new partner : Trường Giang Corp.

✅ Fixed and Improvements

🔘 UI registration

Drivers can now receive clearly message when completing register account on Driver App.

A congratulation message will be displayed after the user completes the information (Instructions for users to contact the admin's company to activate the account ).


🎉 Tính năng mới

🔘 Cảnh báo quá thời gian giao hàng

Đối với mảng F&B việc quản lý thời gian giao hàng là vô cùng quan trọng. các đơn hàng F&B thường cần được giao hàng sớm cho khách hàng. Trong vận hành sẽ xảy ra các trường hợp như Shipper nhận nhiều đơn một lúc, dẫn đến việc họ không nhận biết được các đơn hàng cần giao ưu tiên trước.

Để cải thiện điều này, team đã ra mắt tính năng trên để cảnh báo các đơn hàng đang quá 30 phút tới tài xế. Các cảnh báo này được hiển thị dưới dạng pop-up trên ứng dụng, user chỉ cần thực hiện pull-refresh ( tải mới lại trang Đơn hàng ) là có thể cập nhập real-time thời gian các đơn quá hạn.

🔘 Tổng đơn hàng trong ngày của tài xế ( Nearby )

Đáp ứng nhu cầu các đối tác cần chủ động trong việc gán đơn hàng cho tài xế, cần phân chia đều lượng đơn hàng cho nhân viên và nắm bắt được số lượng đơn hàng mỗi tài xế đã chạy.

User có thể check thông tin này ở tính năng Nearby của đơn hàng.

🔹 Đối tác mới

  • Công ty đầu tư XNK Trường Giang

✅ Fixed

🔘 Giao diện đăng kí tài khoản

Nhằm giúp cải thiện trải nghiệm của người dùng khi thực hiện đăng kí tài khoản, team đã có một số cải tiến vê giao diện Mobile.

Sau khi hoàn tất đăng kí thành công tài khoản trên ứng dụng, tài xế sẽ nhận được thông báo hướng dẫn cụ thể hơn về cách kích hoạt tài khoản.

Tags