Release Note Mar '22

Release Note Apr 5, 2022

To wrap up Q1-2022, the OnWheel team will summarize some new updates in March.

This month, the team focuses on developing features for key partners who are supermarket users.

Firstly , we will come to a new feature - ReUse Order  ( golive on 28 Mar )

As shared in Release Note in February, OnWheel has supported partners to quickly cancel Ahamove orders right on OnWheel web. And the team continues to build this new feature to help users recreate a new Ahamove order quickly with previous order information and can change some orders data.

Cancel order Ahamove on OnWheel site
Reuse orders

Metatruck

And then, the team has new updates on the brand new project named METATRUCK

Some revealing information to share with everyone, this is a new product line developed by the team Ahamove x OnWheel.
Metatruck is a project aimed at truck owners who manage small and medium-sized fleets on mobile devices. Serving the needs of fleet management, orders, drivers.

This March, the team developed and released the first features for truck fleets

  • Assign Order on Mobile App

This feature allows truck owners to quickly coordinate manpower for orders on the system, increasing productivity for a more efficient fleet.

Orders will appear 1 minute after order creation for ASSIGNING orders and 4 hours before pickup time for orders.

  • Embedded booking :

Truck owners can make separate orders outside at the price that the truck owner wants. These orders will not be charged commission.

  • Reporting for Truck owners: Fleet Operations metrics

Vehicle owners can monitor the productivity and information of drivers in the fleet


🛎 Cập nhập mới

Để kết thúc Quý 1-2022, team OnWheel sẽ tóm tắt một số cập nhập mới vào tháng 3 :
Trong tháng này, team tập trung phát triển các tính năng dành cho các key partner là tập người dùng siêu thị
Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với một tính năng mới - "REUSE"

Reuse orders


Chức năng : Như đã sharing vào Release Note tháng 2, OnWheel đã hỗ trợ partner huỷ nhanh đơn hàng Ahamove ngay trên web OnWheel.

Cancel order Ahamove on OnWheel site

Team tiếp tục xây dụng tính năng mới này để Giúp người dùng có thể tái tạo lại 1 đơn hàng Ahamove mới nhanh chóng với các thông tin đơn hàng cũ và có thể thay đổi 1 số dữ liệu đơn.

Metatruck

Và sau đó, team có những cập nhập mới về dự án hoàn toàn mới. Một số thông tin bật mí chia sẻ với mọi người đây là Dòng sản phẩm mới được phát triển từ đội ngũ Ahamove x OnWheel.

Metatruck là dự án hướng tới các chủ xe quản lý đội xe vừa và nhỏ trên thiết bị điện thoại. Phục vụ nhu cầu quản lý đội xe, đơn hàng, tài xế.


Tháng 3 này, team đã phát triển và cho ra mắt các tính năng đầu tiên dành cho các đội xe tải.

  1. Tính năng điều xế :


Tính năng này cho phép chủ xe tải điều phối nhanh nhân lực cho các đơn hàng trên hệ thống, tăng năng suất cho đội xe hiệu quả hơn
Các đơn hàng sẽ xuất hiện sau 1 phút kể từ thời điểm tạo đơn đối với những đơn ASSIGNING và trước 4 tiếng so với giờ lấy hàng đối với các đơn

2. Tạo đơn hàng trên OnWheel

Tính năng này cho phép Chủ xe có thể lên những đơn riêng dành cho đội xe nhà với giá mà chủ xe mong muốn. Những đơn hàng này sẽ không bị tính commission.

3. Báo cáo vận hành

Chủ xe có thể theo dõi được năng suất và thông tin của tài xế trong đội. Kiểm tra nhanh chóng được tình hình vận hành của toàn bộ đội xe với các báo cáo đã được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ Metatruck.

Kết thúc tháng 3 với các thông tin trên, hẹn gặp các bạn vào các bài viết sắp đến.

Tags