Release Note - May '21

Release Note Jun 2, 2021

✴️ NEW

  1. Driver- New UI for Stoppoint Detail

🔻 In the latest version of the OnWheel driver app on the Android platform, changes in the service fee screen and COD for each stop point have been updated.

The new UI will help drivers have a better and faster experience when using the app.

2. Handover receipt and More optimization parameters

🔻 Based on the actual needs when operating from retail supermarkets, our team has supported users to input more important data when placing orders likes order value, address detail, bulky package etc.

🔻More, User was able to immediately print the handover record according to the form below to the Customer right at the data entry step. This special feature will be updated exclusively for partners in need

3. Force Auto-Assign

🔻According to the needs of F&B with specific operating models, our team has updated a new algorithm to help the operation and productivity growth much better.
Force auto-assign function to specific services helps partners when creating orders will assign directly to the driver without having to perform additional steps to turn on / off this function on mobile app.

4. Improve Batch Update function

🔻 Now, Users can update the services for the driver. With this function, we are supporting the user to update the name, services, and note for the driver through the csv file.

5. New partner

💡 In May, we are pleased to welcome 2 new partners who have trusted using OnWheel system in operating and managing the system for their business.

🛠 FIXED

  • Fixed bugs and some crashed
  • Prevent showing and receive notifications from AhaMove on OnWheel Driver app
  • Improve return error message for user when updating driver informations.

To see older release notes, visit Release Note.


✴️ Cập nhập mới

  1. Giao diện tính phí mới cho tài xế

🔻 Trong version mới nhất của ứng dụng Tài xế OnWheel ( Android ), giao diện thể hiện phí dịch vụ, phí thu hộ đã được cải tiến giúp cho tài xế sử dụng hiệu quả và tối ưu hơn.

2. Biên bản bàn giao và thêm các thông số tối ưu

🔻 Dựa trên nhu cầu thực tế khi vận hành từ các chuỗi bán lẻ lớn, team đã hỗ trợ người dùng có thể input được thêm các data quan trọng khi lên đơn hàng như giá trị đơn, địa chỉ chi tiết, hàng cồng kềnh, etc.


🔻 Và hơn thế nữa, người dùng đã có thể in ngay biên bản bàn giao cho Khách hàng ngay tại bước nhập dữ liệu. Tính năng đặc biệt này sẽ được update riêng cho những đối tác khi có nhu cầu.

3. Gán đơn tự động

🔻 Theo nhu cầu F&B với các mô hình vận hành đặc thù, team đã update thêm một thuật toán mới giúp cho việc vận hành và năng suất nhân viên tăng cao hơn.

Tính năng Gán đơn tự động theo dịch vụ giúp các đối tác khi tạo đơn hàng sẽ gán trực tiếp cho tài xế mà họ không cần phải thực hiện thêm bước bật/tắt chức năng trên app.

4. Đối tác mới

🔻Trong tháng 5, chúng tôi rất vui được chào đón 2 đối tác mới đã tin tưởng sử dụng hệ thống OnWheel trong vận hành quản lý hệ thống cho công ty họ.

Tags