Release Note - Jul 21

Release Note Jul 30, 2021

📣 NEW

  • Failed to Completed feature :

When actually operating with supermarket chains, there have been some cases such as not being able to contact customers, so the driver has failed to deliver the goods and when it needs to be delivered again, the status of the order cannot be changed.

To support cases like this, we've added the new feature allow convert order status from Failed to Completed on the web to help partners be more proactive when encountering these cases.

🔸 Route Optimization tool:

We continue to upgrade some functions for the RO tool, making it more convenient for users to carry out the ordering process.

  • Add new extra field : user can input the order's channel here ( ex : Zalo, Telephone, E-com, Offline... ). All input data can be checked in the Reporting section.

🔸New version for Auto-assign algorithm

In addition to push order listings for drivers to choose as usual, drivers can also be assigned orders automatically through the Auto-assign algorithm.

In this version, the team has refactored the system structure to make the implementation of custom logic more flexible.

🎉 Onboarding new partner :

This month we have a new partner "GEARVN" started using the OnWheel system into official operation.

GEARVN : The chain of stores specializing in selling PC Gaming, gaming laptops, video cards, computer monitors, gaming chairs, gaming equipment such as PS5 leading in Vietnam .

📍 FIXED

  • Fixed bugs and some crashed

📣 MỚI

  • Tính năng chuyển đổi trạng thái đơn hàng :

Khi vận hành thực tế với các chuỗi siêu thị đã xảy ra một số trường hợp như không liên lạc được với khách hàng nên tài xế đã bấm giao hàng không thành công và khi cần giao lại cho khách thì sẽ không chuyển lại được trạng thái đơn hàng.
Để hỗ trợ những trường hợp như thế này, team đã nâng cấp thêm tính năng mới cho phép chuyển đổi trạng thái đơn hàng từ Không thành công sang Hoàn thành trên web nhằm giúp đối tác chủ động hơn khi gặp những trường hợp này.

🔸 Công cụ tối ưu :

Team vẫn tiếp tục nâng cấp thêm tính năng cho công cụ tối ưu đường đi để giúp cho người dùng sử dụng thuận tiên hơn trong quá trình lên đơn hàng.

  • Bổ sung thêm trường dữ liệu mới : Người dùng có thể nhập thông tin kênh bán hàng ngay tại bước 1. ( vd : Zalo, Điện thoại, Mua trực tiếp, etc ). Tất cả dữ liệu đều có thể kiểm tra tại trang Đơn hàng nội bộ hoặc Báo cáo.

🎉 Đối tác mới :

OnWheel đã có thêm đối tác GEARVN chính thức sử dụng hệ thống OnWheel vào vận hành.

GEARVN : Đơn vị chuyên cung cấp PC Gaming, laptop gaming, card màn hình, màn hình máy tính, ghế gaming, thiết bị chơi game như PS5 hàng đầu Việt Nam bảo hành chính hãng.

Tags